Členská schůze 25.8.2014

Program členské schůze:

1. Projednání odstoupení člena představenstva z funkce člena představenstva družstva.
2. Volba nového člena představenstva.
3. Podání informace představenstva o plnění přijatých usnesení členské schůze družstva a o činnosti představenstva.
4. Schválení smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu a dodatečnému členskému vkladu podle ust. § 572 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  (návrh smlouvy lze dohledat na webových stránkách družstva, dále na informační desce družstva v každém vchodu, nebo lze požádat kteréhokoli člena představenstva o její předložení )
5. Předložení podkladů představenstva k rozhodnutí členské  schůze o vyloučení členů družstva, vyřazených ze seznamu členů pro nesplnění podmínek, stanovených Statutárním městem Brnem ke koupi domu do vlastnictví bytového družstva.
6. Diskuze.
7. Závěr.

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena v 17.45 hod.  na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost člena družstva. V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Vzor plné moci k zastupování na členské schůzi je zveřejněn na webových stránkách družstva.