Členská schůze 11.9.2014

Představenstvo Bytového družstva Lucemburská 16, svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva

Datum konání: 11. 09. 2014 v 19:00 hodin, prezence členů od 18.00 hodin

Místo konání: v kongresovém sále Top Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4

Program jednání:

  • zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
  • změna stanov družstva v souvislosti s novou soukromoprávní úpravou, zejména podřízení se zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • volba členů orgánů družstva
  • schválení smluv o výkonu funkce
  • schválení účetní závěrky za rok 2013
  • Různé, diskuse

 

Podklady k jednotlivým bodům programu jsou přiloženy k této pozvánce, zveřejněny na internetových stránkách bytového družstva nebo jsou k dispozici v kanceláři družstva v úředních hodinách.

Vážení členové družstva,
je nezbytné, aby se v souladu se stanovami na členské schůzi sešly minimálně 2/3 všech členů družstva (280 členů), a to z důvodu změny stanov v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kterým byl zrušen obchodní zákoník. Tato změna stanov je ze zákona povinná a musí proběhnout do 30.06.2014, jinak družstvu hrozí, že bude po výzvě rejstříkového soudu zrušeno s likvidací. Se zmařenou členskou schůzí souvisí také i nemalé finanční náklady, které budou v tomto případě přesahovat obvyklé náklady z minulých let (účast notáře, nájem kapacitně většího sálu..), které ponesou všichni členové družstva.
Proto je velmi důležité, aby se této členské schůze zúčastnili všichni členové družstva!
Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit.
Plná moc pro zastupování musí být písemná s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva. Vzor příslušné plné moci je přílohou této pozvánky.
Projevte, prosím, vážný zájem o správu svého majetku tím, že se této členské schůze zúčastníte!